Op koers naar 2040, of 2050?

Op 12 oktober is de raadsvergadering gehouden met een groot aantal diverse onderwerpen. De 4 belangrijkste onderwerpen waren:

- De keerwand bij sportpark Noord (Germania)

- Het koersdocument Omgevingsvisie

- Het beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

- Onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Vanuit de politiek, met steun van de VVD, is besloten, dat de subsidie die Germania krijgt om verbeteringen aan het sportpark te doen wordt opgehoogd met een klein bedrag. Hierdoor kan het sportpark echt bestendig de winter in en is het weer veilig voor een ieder. 

Het koersdocument is al heel vaak voorbij gekomen en er is al veel over gezegd. De VVD heeft hard gewerkt en gelobbyd om ook de ondernemers van onze gemeente een plek te geven in dit koersdocument. Dat is gelukkig gelukt en we stonden daar uiteindelijk niet alleen in. Een brede coalitie was voor deze toevoegingen. Het college kan nu met dit koersdocument echt een aanzet gaan geven voor de omgevingsvisie zelf. Daarin zullen echt nog wel keuzes gemaakt moeten worden om te komen tot een goede visie per gebied in de gemeente. Immers het buitengebied vraagt een andere visie dan de stuwwal bijvoorbeeld. We houden hier de vinger aan de pols om te zorgen dat ook in de visie uiteindelijk de ondernemers een plek krijgen. Zij zijn de kurk waar onze maatschappij op drijft.

Het beleidsplan voor de veiligheidsregio is weer vastgesteld. Dit moet elke 4 jaar en uiteindelijk hebben we dit unaniem vastgesteld. Wel leven er vragen bij de raad over het dekkingsplan van de gemeente. Dat is het plan van welke kazerne waar komt en aangezien de locatie van kazerne Ubbergen ongelukkig is voor de ambulance aanrijtijden van Millingen, is er een grote wens bij de raad om de kazerne iets te verplaatsen. Daarover heeft de VVD in 2022 al een motie ingediend die unaniem is aangenomen. Het dekkingsplan komt echter pas begin januari naar onze raad.

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen stond ook op de agenda, omdat dit een grote kostenstijging had. De VVD had op zich geen moeite met het stuk, dat was echt heel helder en duidelijk waarom dit zo'n kostenpost is. Wel missen we de stap richting investeren voor energieneutrale gebouwen. Daarom hebben wij een motie ingediend die vraagt om met een uitgewerkt plan te komen voor de verduurzaming van onze gemeentelijke gebouwen en een kostenindicatie daarbij. Deze motie is door een 2/3e meerderheid aangenomen in de raad, waar we heel erg blij mee zijn. Hierdoor komt de raad echt vooraan de besluitvorming te zitten en het helpt ons om scherpe keuzes te maken.

Als laatste hebben we aandacht gevraagd voor de problemen die omwonenden ervaren van het wijnbouwcentrum.