Schoon, heel en veilig kost geld

Vandaag stond er een raadsvoorstel op de agenda omtrent de civiele projecten in de gemeente. Deze projecten hebben een grote kostenoverschrijding op de lange termijn. Dat is zeer spijtig en verbaasd de VVD-fractie ook zeer. Het zorgt ook voor keuze die we eigenlijk niet willen maken. De VVD staat immers voor gezonde financiële keuzes, want het geld van de gemeente bestaat niet. Het is geld van de inwoners van onze gemeente. Maar we willen ook dat de civiele projecten zoveel mogelijk goed en snel doorgang vinden, want dat is ook weer goed voor onze inwoners. Schoon, heel en veilig is immers vaak ons motto. 

De VVD-fractie vind het jammer dat tijdens de begrotingsbehandeling voor 2023 de kritische blik van de VVD op de financiële risico's door dit college niet serieus ter hand is genomen, terwijl nu blijkt dat we op dit punt zeker gelijk hadden. Immers de risico's voor kostenstijgingen voor de civiele projecten werden omlaag gebracht, terwijl wij vonden dat deze omhoog moesten. Nu blijkt dat de kosten veel hoger uitvallen dan begroot (ongeveer 25%) en we dus een greep moeten doen uit de algemene reserve om dat gat te dichten. 

De VVD heeft uiteindelijk wel hiermee ingestemd, met wat tips voor kostenbesparingen, omdat wij van mening zijn dat de doorgang van deze projecten, zoals vergroening van wegen, aanpassen van de riolering, etcetera, doorgang moet vinden voor het woongenot van onze gemeente.